Zámer a ciele TRAMPKLUBU

 

Tramp klub je turisticky krúžok, ktorý je zameraný na rozvoj pohybových schopností, zdatností a vedomostí žiakov a spoznávanie blízkeho okolia. Cieľom je ponúknuť deťom možnosť užitočne tráviť ich voľný čas, prostredníctvom výletov, hier, stretnutí a pobytov v prírode.  Aktívne rozvíjať v deťoch vzťah k prírode, rastlinám a zvieratám, poukázať im na pravý význam slova kamarát a priateľstvo.

Pozorovaním, činnosťou, aktivitami získať poznatky o zmenách v prírode, ročných obdobiach, získavať praktické skúsenosti viažuce sa k príslušnému ročnému obdobiu, rozlišovať stromy, huby, kríky... Naučiť a chápať význam prírody, pociťovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej. Uvedomovať si ochranu prírody, prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu, zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia, otužovať sa prostredníctvom vody, slnka a snehu.