Atletikaklub


Hlavným cieľom atletického klubu je ponúknuť rodičom a ich deťom voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelného atletického krúžku, podporiť športovú prípravu   najmladších detí v atletickom  oddiely, ale najmä hravou formou naučiť deti pravidelnému a zdravému pohybu, ktorým si vybudujú pozitívny vzťah k športu a lásku k nemu na celý život.

 

Zameranie:

  • nácvik správnej techniky jednotlivých atletických disciplín
  • rozvoj pohybových schopností
  • rozvoj vytrvalostných  schopností
  • rozvoj rýchlostných schopností

Ciele:

  • zapojiť do tréningového procesu viac detí mladšieho školského veku
  • spolupráca s florbalovo-atletickým oddielom TJ Nižná
  • účasť družstiev najmladších a mladších žiačok v súťaži v rámci Stredoslovenského atletického zväzu

 

Organizácia tréningového procesu je prispôsobená vekovému zloženiu družstva. V zimných mesiacoch prebiehajú atletické tréningy v telocvični ZŠ. V tomto období sa zameriavame na nácvik techniky jednotlivých disciplín a venujeme sa športovým hrám za účelom zvýšenia vytrvalosti u detí. Väčšia časť tréningového procesu  prebieha na atletickom štadióne. Tu sa deti zdokonaľujú v jednotlivých činnostiach s cieľom dobre sa pripraviť na atletické súťaže.